ایجاد یکپارچه

Texture

بافت

Material

مواد

Construction

ساخت و ساز

Top Geometry

هندسه برتر

Markings

علامت گذاری

Number of Sides

Dates Spotted & Vanished

Height

متر

Classification

مکان نقشه

پیام وضعیت

پس از ارسال گزارش یا ویرایش های خود ، ممکن است قبل از حضور مستقیم در سایت ، تأیید توسط تیم ما یک لحظه طول بکشد.